Klauzura Informacyjna Zgodnie z Art. 13 RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady R2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych na poniżej przedstawionych zasadach.

§ 1 Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych, tj. podmiotem decydującym o tym w jakim celu i w jakim zakresie dane te są przetwarzane, jest przedsiębiorstwo Ekspert Sp. z o.o. ul. Moniuszki 84 , 95-200 Pabianice, Numer NIP: 731 204 40 63.

§ 2 Podstawa Prawna Przetwarzania Danych

Podstawą prawną przetwarzania przekazanych przez Państwa danych osobowych jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umowy.
  • art. 6 ust. 1 lit c RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążącego na Administratorze, w szczególności obowiązków publicznoprawnych, w tym rachunkowych i podatkowych.
  • art. 6 ust 1 lit f RODO który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Umową, a także marketing, w tym marketing bezpośredni.

§ 3 Przekazanie Danych Do Organizacji Międzynarodowej Lub Państwa Trzeciego

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych lub państw trzecich, przez które rozumie się kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§ 4 Odbiorcy Danych

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora na rzecz odbiorców, tj. podmiotów współpracujących z Administratorem, na podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne, ubezpieczeniowe, podmioty pośredniczące w zawieraniu umów i wykonaniu usług na Państwa rzecz.

§ 5 Okres i Cele Przetwarzania Danych

Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu:

  • w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową.
  • w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych.
  • w celach statystycznych.

Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, w celach marketingowych, przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

§ 6 Pouczenia o Przysługujących Prawach

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych, żądania ich sprostowania, zmiany lub usunięcia, a także prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych i ich przeniesienia.

Adresem, pod którym można się z nami kontaktować w sprawach Państwa danych osobowych jest kontakt@ekspertgroup.com.pl

Dodatkowo w każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu w następujących sytuacjach:

  • wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim są one przetwarzane przez Administratora dla celów marketingu bezpośredniego.
  • wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora lub dla celów statystycznych, jeżeli sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 Obowiązek Podania Danych

Wymagamy podania od Państwa danych osobowych, które są niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy, a także gwarantują ochronę uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności ze względów rachunkowych, podatkowych oraz dla obsługi, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową. Jeżeli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo takich danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy lub podjąć czynności zmierzających do jej wykonania. Poza tymi przypadkami, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 8 Zautomatyzowane Przetwarzanie Danych

Przekazane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

§ 9 Ochrona Danych

Administrator dokonał wszelkich działań w celu zapewnienia fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującym prawem.