Skoro pracujesz na swoje pieniądze co najmniej 40 godzin tygodniowo, to skrajną nieodpowiedzialnością jest niepoświęcanie im uwagi.

Suze Ormandoradca finansowy

Kompleksowa obsługa księgowo – podatkowa

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany to najprostsza forma księgowości, z której skorzystać mogą podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą lub ci którzy kontynuują działalność a w poprzednim roku podatkowym uzyskali przychody nie większe niż 250 000 euro (zgodnie z kursem euro ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy).

Opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym podlegają przychody nie pomniejszone o koszty ich uzyskania, dlatego taka forma opodatkowania może być atrakcyjna m.in. dla podatnika ponoszącego niskie koszty uzyskania przychodu. Fakt nieuwzględniania kosztów w comiesięcznym rozliczeniu kompensują stosunkowe niskie stawki ryczałtu ewidencjonowanego, które ustala się m.in. w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Aby rozliczać się w formie ryczałtu ewidencjonowany podatnik jest zobowiązany złożyć oświadczenie o wyborze ryczałtu najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy przychód albo do końca roku podatkowego (jeśli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu). Oświadczenia nie trzeba składać ponownie w kolejnych latach działalności.

Oświadczenie podatnik może złożyć bezpośrednio do urzędu skarbowego lub za pośrednictwem wniosku o wpis w CEIDG.

W skład powyższej usługi wchodzą:

 • kontrola dokumentów pod względem formalnym,
 • ewidencja sprzedaży,
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • rozliczenia ZUS właścicieli,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie zeznania rocznego PIT,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • sporządzanie deklaracji VAT,

Księga przychodów i rozchodów

Książka przychodów i rozchodów to forma rozliczenia, w której przedmiotem opodatkowania jest faktycznie osiągnięty dochód (przychody pomniejszone o koszty). Księgowość prowadzone w tej formie daje więc podatnikowi możliwości rozliczania faktycznie poniesionych kosztów.

Jest to stosunkowo prosta forma księgowości, wymaga jednak orientacji w przepisach oraz bieżącego i skrupulatnego prowadzenia zapisów operacji gospodarczych. Jest atrakcyjna dla podatników ponoszących znaczące koszty, ale nie osiągających zbyt wysokiego zysku.

W skład powyższej usługi wchodzą:

 • kontrola dokumentów pod względem formalnym,
 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • rozliczenia ZUS właścicieli,
 • sporządzanie zeznania rocznego PIT,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • sporządzanie deklaracji VAT.

Pełna księgowość jest najbardziej skomplikowaną i zaawansowaną formą księgowości. Najpełniej oddaje ona faktyczny stan finansowy firmy, daje bieżący wgląd w należności i zobowiązania firmy, stany zapasów magazynowych itp. Zapisy na kontach mogą stanowić niezastąpione źródło informacji dla zarządu oraz pozostałych osób decyzyjnych w firmie.

Do prowadzenia pełnej księgowości (zgodnie z ustawą o rachunkowości) zobowiązane są następujące jednostki:

 • spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacje) oraz spółki cywilne, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro (Limit zawierający się w tych przepisach przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy).

W skład usługi wchodzą:

 • kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • dekretacja – ocena dokumentów księgowych w świetle prawa bilansowego i podatkowego wraz ze sposobem uwidocznienia w księdze,
 • ustalenie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb firmy oraz potrzeb informacyjnych i zarządczych,
 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych: bilansu, wyniku finansowego, informacji dodatkowej,
 • sporządzanie sprawozdać do GUS i NBP.

Obsługa kadrowo - płacowa

W naszej ofercie znajdą Państwo również usługi kadrowe oraz płacowe. Skierowane są przede wszystkim do firm zatrudniających pracowników i chcących przekazać comiesięczne obowiązki rozliczeniowe zewnętrznej firmie. W skład oferty kadrowo-płacowej wchodzą m.in.:

Kadry

 • przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników,
 • prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników,
 • pomoc w sporządzaniu dokumentacji wewnętrznej w firmie wymaganej przez Prawo Pracy,
 • przygotowanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń oraz rozwiązanie umów o pracę,
 • bieżące doradztwo w zakresie form zatrudnienia, zmian w zatrudnieniu, sposobów rozwiązania umowy o pracę, sporządzania wymaganych dokumentów.
 • Pomoc w zakresie zatrudniania cudzoziemców ( np.: zezwolenia, weryfikacja dokumentów.)
 • Pełna obsługa BHP
 • Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Płace

 • sporządzanie dokumentacji aktualizacyjnej płatnika lub ubezpieczonego,
 • sporządzanie listy płac pracowników z uwzględnieniem absencji,
 • obliczanie dodatkowych składników wynagrodzenia (ekwiwalenty, dodatki, odprawy, ryczałty),
 • zgłaszanie i wyrejestrowanie płatnika, ubezpieczonego do i z ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych,
 • sporządzenie raportów miesięcznych i deklaracji rozliczeniowych,
 • sporządzanie zestawień do zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy
 • sporządzanie rocznych informacji podatkowych (PIT-11).
 • Wyliczanie zasiłków chorobowych
 • Składanie deklaracji  PFRON
 • Rozliczanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

CFO Outsourcing

Usługa adresowana do tych przedsiębiorców, którym w prowadzeniu działalności potrzebna jest informacja z zakresu zarządzania środkami finansowymi, przy czym jednocześnie wielkość i skala ich przedsiębiorstw nie uzasadnia tworzenia pionu finansów czy stanowiska menedżera bądź dyrektora finansowego.

Wsparcie w zakresie planowania, budżetowania i kontroli kosztów.

Wsparcie w zakresie modyfikowania strategii finansowej.

Usługi w zakresie zarządzania ryzykiem strategicznym, reputacyjnym, regulacyjnym, operacyjnym i finansowym.

Analizy danych finansowych, jak również konsumenckich, rynkowych i mikroekonomicznych.

Chcesz nawiązać z nami współpracę?

Ekspert Sp. z o.o.

ul. Moniuszki 84, 95-200 Pabianice
biuro@ekspertgroup.pl
+48 512 730 401
+48 42 266 20 30